1.  Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van Muziekschool Almere. De voorwaarden zijn opgenomen op de internetsite van Muziekschool Almere en voor een ieder toegankelijk. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar per email .
1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Muziekschool Almere behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.
1.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Muziekschool Almere erkend.
1.4  Muziekschool Almere garandeert dat geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
   
2. Prijzen
2.1 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief BTW.
   
3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt/zolang het lesrooster dit toelaat. Bij digitale producten is de voorraad oneindig en vindt levering plaats onmiddellijk na betaling van de bestelling.
   
4.  Herroepingsrecht
4.2  Het recht op ontbinding heeft slechts betrekking op geleverde zaken m.u.v. in 4.3 genoemde producten/diensten. Het recht op ontbinding heeft in geen geval betrekking op diensten zoals lesabonnementen.
4.3  Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten en producten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen
• audio-opnamen, video-opnamen en andere producten welke digitaal aan de consument zijn geleverd.
• de levering van bladmuziek in welke vorm dan ook.
• de levering van online cursussen.
5. 
Gegevensbeheer
5.1
Bij het plaatsen van een bestelling bij Muziekschool Almere worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Muziekschool Almere houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Zie onze Privacy Policy. 
5.2 Muziekschool Almere respecteert de privacy van gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
5.3 Muziekschool Almere maakt bij inschrijvingen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie
6.1 Muziekschool Almere garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. 
 7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door een koper, behoudt Muziekschool Almere zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Muziekschool Almere slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 7.4 Aanbiedingen van Muziekschool Almere gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Muziekschool Almere kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8.
Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Muziekschool Almere en een klant komt tot stand nadat een bestelopdracht door Muziekschool Almere op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 Muziekschool Almere behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
8.3 In geval van bestelling van digitale producten via de website komt een overeenkomst tot stand door afronding van het bestelproces. 
8.4 In het geval van fysieke muzieklessen komt een overeenkomst tot stand door ondertekening van de lesovereenkomst door beide partijen. De lesovereenkomst is op deze pagina integraal toegevoegd.
9.
Afbeeldingen en specificaties
9.1 Afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. op de internetsite van Muziekschool Almere zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
10.
Overmacht
10.1 Muziekschool Almere is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. O.a. storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen en ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Muziekschool Almere behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Muziekschool Almere gehouden ten gevolge van overmacht enige boete of schadevergoeding te betalen.
 10.4 Indien Muziekschool Almere bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11.
Aansprakelijkheid
11.1 Muziekschool Almere is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan instrumenten, voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. Lees indien van toepassing voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12.
Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Muziekschool Almere aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Muziekschool Almere zolang de afnemer de vorderingen van Muziekschool Almere uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en/of zolang de afnemer de vorderingen van Muziekschool Almere wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Muziekschool Almere geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Muziekschool Almere of een door Muziekschool Almere aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Muziekschool Almere haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Muziekschool Almere zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Muziekschool Almere.
13 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Muziekschool Almere en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Overijssel kennis, tenzij Muziekschool Almere er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.